เงื่อนไขและนโยบายการใช้งาน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท สูงส่งเสริมสมอง จํากัด เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของนักเรียนทุกคนที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้ความสนใจในการใช้บริการเรียนการสอนกับทางบริษัทฯ จึงขอเรียนให้ท่านทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้เยี่ยมชม ดังนี้
นโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการในเครือของบริษัท ได้แก่ เว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย (Social Media), แอปพลิเคชัน ในระบบปฏิบัติการ วินโดว์ แมคโอเอส ไอโอเอส แอนดรอยด์ เว็บแอปพลิเคชัน และช่องทางอื่นๆ ในอนาคต
ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีนโยบายพัฒนาและปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว บริษัทจึงขอแนะนําให้ตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี้เป็นระยะๆ เพื่อจะได้เข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลล่าสุด
ท่านรับทราบว่า เมื่อท่านใช้บริการของบริษัทนี้ ถือว่าท่านได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต หากท่านต้องการทราบรายละเอียดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเพิ่มเติม โปรดกดอ่านตามหัวข้อที่ระบุไว้ข้างท้ายนี้