กลับสู่หน้าบทความ
คอร์สติวคณิตสอบเข้า ม.4 กำเนิดวิทยา KVIS ปี 68
 26 พฤษภาคม 2567 15:11:45

     นักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์จะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักนวัตกรรมชั้นนำของประเทศในอนาคต โดยสามารถทำงานร่วม และแข่งขันกับนานาชาติได้ สามารถสร้างองค์ความรู้ ประดิษฐ์คิดค้น และพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ให้กับสังคมไทยและประเทศชาติ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ไทย ลดการพึ่งพาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากต่างชาติ  ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถดำรงอยู่และแข่งขันได้ในประชาคมโลก เป็นสังคมผู้ผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น สังคมแห่งภูมิปัญญา สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้ และสังคมที่ยั่งยืน พอเพียง และมีความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน / ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.kvis.ac.th/

     คุณสมบัติผู้สมัคร

     1.กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2566

     2.มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี

 • มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาตร์พื้นฐาน ชั้น ม.1 และ ม.2 เฉลี่ยตั้งแต่ 50 ขึ้นไป และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป หรือ
 • ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4 - ป.6 หรือ
 • ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ระดับชาติหรือระดับนานาชาติระหว่าง   ป.4 - ม.3

     จำนวนนักเรียนที่รับ

     สำหรับจำนวนการรับนักเรียนในแต่ละปีจะอยู่ที่ 72 คน แบ่งออกเป็น

     1. คัดเลือกจากผู้สมัครทุกจังหวัดจำนวน 66 คน

     2. โควตาสำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนตั้งแต่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออก 4 จังหวัด จำนวน 6 คน แยก

      เป็นแต่ละจังหวัด ดังนี้

 • ระยอง 3 คน
 • จันทบุรี 1 คน
 • ชลบุรี 1 คน
 • ฉะเชิงเทรา 1 คน


  การสอบจะแบ่ง เป็น 2 รอบ

  สอบรอบแรก                      ประมาณ เดือน ตุลาคม ของทุกปี

  ประกาศผลสอบรอบแรก    ประมาณ เดือน ธันวาคม ของทุกปี

   

  สอบรอบสอง                       ประมาณ เดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี

  ประกาศผลสอบรอบสอง     ประมาณ เดือน มีนาคม ของทุกปี

  โรงเรียนตัดสินผลการคัดเลือกรอบสองจากคะแนน 2 ส่วน ได้แก่

  ส่วนที่ 1         คะแนนผลการสอบคัดเลือกรอบแรก

  ส่วนที่ 2         ผลการประเมินเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกรอบสองและการสอบสัมภาษณ์ โดยใช้น้ำหนักคะแนนที่ 1 และส่วนที่ 2 เป็น 30:70

  จำนวนข้อสอบ ของ กำเนิดวิทย์  (Kvis) ปีการศึกษา 2567

  ▶ ข้อสอบทั้งหมด 31 ข้อ        เป็นข้อสอบ Unseen 11 ข้อ

                        ตารางสอบเข้า ม.4 กำเนิดวิทย์ (KVIS) 

                    สอบรอบแรก ณ วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566

                             ณ สนามสอบทั้งหมด 11 แห่ง


                          ตารางสอบเข้า ม.4 มหิดลวิทยาณุสรณ์ (mwit) สอบรอบสอง
  สอบสัมภาษณ์ ณ สถาบันวิทยสิรเมธี (VISTEC) ที่อยู่ 555 หมู่ 1  ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง


  ตัวอย่างวีดีโอการสอน ติวคณิต KVIS รอบ1: เทคนิค เรขาคณิต Power of point โดยครูSupK และ ครูพี่เจมส์  ตัวอย่างวีดีโอการสอนของ ครูซุปเค เรื่อง 
  เทคนิค สมการกำลังสอง


  ตัวอย่างวีดีโอการสอนของ ครูซุปเค เรื่อง 
  เทคนิค เลขฐาน & Literacy   

loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องคณิต
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "น้องคณิต" ได้เลยนะครับ
ถาม "น้องคณิต"
×